Na aké účely sa spracúvajú Vaše osobné údaje? Aké máte práva pri spracovaní Vašich osobných údajov? Z akých zdrojov tieto informácie pochádzajú? Kto je príjemcom týchto osobných údajov? Prečítajte si viac v Informačnom memorande pre spolupracujúcich obchodníkov.

Swiss Life Select Slovensko a. s., so sídlom Mlynské Nivy 49/II. 16920, Bratislava 821 09, zapísaná v
obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, Vložka, číslo: 4102/B (ďalej aj ako
Spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“) Vám oznamuje, že ako prevádzkovateľ týmto v súlade s
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (ďalej aj ako „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „ZoOÚ“), v rámci spolupráce s Vami spracováva alebo
môže v budúcnosti spracovávať rôzne Vaše osobné údaje

1. Na aké účely sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

a) Plnenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona:

V prípade, ak ste podriadeným finančným agentom v zmysle ust. § 9 ods. 1 zákona č. 186/2009
Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZFS“) sme na základe zákona najmä ust. § 17 ods. 5 ZFS , oprávnení resp.
povinní spracovávať Vaše osobné údaje, najmä meno, priezvisko, rodné číslo, identifikačné
číslo, adresa trvalého pobytu a miesta podnikania, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty,
údaje o poistení zodpovednosti za škodu, dátum vzniku a dátum zániku oprávnenia vykonávať
finančné sprostredkovanie, prípadne osobné údaje odborného garanta. Spracúvanie rodného
čísla je dané ust. § 17 ods. 5 písm. d) ZFS. Spracovanie výpisu z registra trestov vyplýva z ust.
§ 23 ZFS. V súlade s ust. § 21 ZFS spracováva Spoločnosť údaje o odbornej spôsobilosti
vrátane dosiahnutého vzdelania.

Tieto osobné údaje sa archivujú po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami a následne po dobu
trvania premlčania nárokov z tohto vzťahu vyplývajúcich, ak právne predpisy neustanovuje
dlhšiu archivačnú lehotu, najmenej však po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

b) Plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na Vašu žiadosť

Z titulu uzavretia zmluvy o spolupráci medzi Vami a Spoločnosťou spracúva Spoločnosť Vaše
osobné údaje na účely realizácie zmluvného vzťahu vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej
komunikácie. V tejto súvislosti sú spracúvané Vaše identifikačné a kontaktné údaje (vrátane
telefónneho čísla, emailovej adresy, bankového spojenia).

V prípade, ak nie ste podriadeným finančným agentom v zmysle ust. § 9 ods. 1 ZFP
spracovávame na základe s Vami uzatvorenej zmluvy aj Vaše osobné údaje v rozsahu
uvedenom v Sprievodnom formulári k zmluve (kontaktné a identifikačné údaje).

V prípade, ak ste asistentkou Spolupracujúceho obchodníka, spracúvame Vaše osobné údaje
na účely zriadenia užívateľského účtu do informačného systému FinData v rozsahu meno,
priezvisko, identifikačné a kontaktné údaje.

Tieto osobné údaje sa archivujú po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami a následne po dobu
trvania premlčania nárokov z tohto vzťahu vyplývajúcich, ak právne predpisy neustanovuje
dlhšiu archivačnú lehotu, najmenej však po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

c) Oprávnené záujmy prevádzkovateľa

Z titulu oprávnených záujmov Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje na účely predchádzania
budúcim právnym sporom a ochrany a domáhania sa práv Spoločnosti ako vo vzťahu k Vám tak
aj vo vzťahu k príslušnej finančnej inštitúcií, ktorej služby v našom mene sprostredkovávate.

V tejto súvislosti sú spracúvané identifikačné a kontaktné údaje a údaje týkajúce sa Vami
sprostredkovaných obchodov a služieb.

Spoločnosť z titulu oprávneného záujmu spracúva aj Vaše fotografie pre účely Vašej
identifikácie v interných systémoch a pre vedenie agendy Spolupracujúcich obchodníkov. Na
účely prezentácie Spoločnosti, jej Spolupracujúcich obchodníkov prípadne spoločenských akcií
organizovaných Spoločnosťou sa okrem fotografie spracúva aj videozáznam s podobizňou
Spolupracujúceho obchodníka.

Titulom oprávneného záujmu sa Vaše osobné údaje spracúvajú po dobu premlčania nárokov
vyplývajúcich z právneho vzťahu voči Spoločnosti, voči Vám alebo voči finančnej inštitúcií.

Pre overenie Vašich osobných údajov nám predkladáte k nahliadnutiu Váš občiansky preukaz.
V prípade, ak nie je možné, aby ste nám tento predložili k nahliadnutiu osobne, predkladáte ho vo forme
fotokópie, ktorú neuchovávame, ale bezodkladne po kontrole Vašich osobných údajov skartujeme.

2. Aké máte práva pri spracovaní Vašich osobných údajov?

Pokiaľ ide o Vaše osobné údaje, máte nasledujúce práva:

a) Právo na prístup

Môžete Prevádzkovateľa požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracovávaných osobných údajov.

b) Právo na opravu

Môžete Prevádzkovateľa požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame.

c) Právo na výmaz

Môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby vymazal Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 • odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod na ich spracovanie;
 • vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na takéto ich spracovanie alebo ste vzniesli námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;
 • Vaše osobné údaje boli spracované protiprávne;
 • Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo v práve SR;
 • Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

d) Právo na obmedzenie spracovania

Môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

 • popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ
  mohol presnosť osobných údajov overiť;
 • spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a
  namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
 • Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete
  na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 • vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1
  Nariadenia, dokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

e) Právo na prenositeľnosť údajov

V prípadoch predpokladaných Nariadením GDPR máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

f) Právo na odvolanie súhlasu

Ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať.

g) Právo vzniesť námietku

Môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.

h) Právo podať sťažnosť

Máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk.

Uvedené práva môžete uplatniť aj formou štruktúrovaného formulára, ktorý je k dispozícii na webstránke
Spoločnosti. Uvedená žiadosť musí obsahovať Váš úradne overený podpis, alebo iné dostatočné
preukázanie Vašej totožnosti (kontaktovanie prostredníctvom emailovej adresy zriadenej Spoločnosťou),
príp. môže byť zaslaná prostredníctvom elektronickej schránky. Formulár nám umožní rýchlejšie
spracovať Vašu žiadosť.

3. Z akých zdrojov tieto informácie pochádzajú?

Vaše osobné údaje spracovávané Spoločnosťou na účely popísané vyššie ste nám poskytli Vy, napr. v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo ste nám ich oznámili v priebehu našej spolupráce. Osobné údaje
môžeme spracovávať aj zo zdrojov, ktorými sú orgány verejnej moci (napr. prípadné Voči Vám vedené
exekúcie) v súlade s platnými právnymi predpismi. 

4. Kto je príjemcom osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytujeme v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto
kategóriám príjemcov:

 • Spolupracujúcim finančným inštitúciám;
 • Ďalším spolupracujúcim obchodníkom;
 • Orgánom verejnej moci, ak tak ustanovuje zákon;
 • Dodávateľom Spoločnosti, ak je to nevyhnutné pre poskytnutie služby;
 • Iným spoločnostiam patriacim do skupiny Spoločnosť;
 • Iným subjektom v prípadoch, kedy nám poskytnutie Vašich údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu oprávnených záujmov Spoločnosti, Spolupracujúcich obchodníkov alebo tretích osôb (napr. NBS, súdom, Polícií SR a pod.).

5. Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Spoločnosť môžete v súvislosti s ochranou osobných údajov kontaktovať, elektronicky na emailovej
adrese oou@swisslifeselect.sk alebo poštou na adrese: Swiss Life Select Slovensko a. s., so sídlom
Mlynské Nivy 49/II. 16920, Bratislava 821 09.

Serious business man working on documents looking concentrated with briefcase and phone on the table

PDF verzia Informačného memoranda pre spolupracujúcich obchodníkov

Ak by ste z akéhokoľvek dôvodu potrebovali toto informačné memorandum v PDF verzii, zobraziť a stiahnuť si ho môžete v tejto sekcii.