Na aké účely sa spracúvajú Vaše osobné údaje? Aké máte práva pri spracovaní Vašich osobných údajov? Z akých zdrojov tieto informácie pochádzajú? Kto je príjemcom týchto osobných údajov? Prečítajte si viac v Informačnom memorande pre klienta.

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre potenciálnych klientov a klientov Swiss Life Select Slovensko, a. s.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa vzťahujú hlavne na klientov spoločnosti Swiss Life Select Slovensko, a.s. a v primeranom rozsahu tiež na potenciálnych klientov ako aj bývalých klientov (ďalej len „Vy“). Okrem toho sa informácie uvedené v tomto dokumente môžu vzťahovať aj na spracúvanie osobných údajov ďalších osôb, ak takéto spracúvanie osobných údajov súvisí so vzťahom medzi spoločnosťou Swiss Life Select Slovensko, a.s. a Vami. Ide hlavne o údaje Vášho partnera, finančne závislej osoby alebo dieťaťa, napr. ako poistenej osoby, ktorej údaje sú nevyhnutné k poskytnutiu služby finančného sprostredkovania.

Spoločnosť Swiss Life Select Slovensko, a.s. spracúva Vaše osobné údaje v úlohe prevádzkovateľa osobných údajov okrem prípadu, keď Swiss Life Select Slovensko, a.s. spracúva osobné údaje aj ako sprostredkovateľ za účelom uzatvorenia zmluvy medzi Vami a finančnou spoločnosťou, ktorej finančnú službu Vám sprostredkúvame. Swiss Life Select Slovensko, a.s. venuje veľkú pozornosť ochrane a zabezpečeniu Vašich osobných údajov. Pre lepšie vysvetlenie a Vašu lepšiu orientáciu sme pre Vás pripravili tento dokument – „Informačné memorandum – Informácie o spracúvaní osobných údajov pre potenciálnych klientov a klientov Swiss Life Select Slovensko, a.s.“ (ďalej len "Informačné memorandum“), ktoré popisuje, ako nakladáme s osobnými údajmi, ktoré o Vás zhromažďujeme a spracúvame.

Kto sme?

Swiss Life Select Slovensko, a. s., so sídlom Mlynské Nivy 49/II. 16920, Bratislava 821 09, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, Vložka, číslo: 4102/B (ďalej aj ako „Spoločnosť“) konajúca prostredníctvom podriadeného finančného agenta ako poverenej osoby (ďalej ako „Poverená osoba“) Vám oznamuje, že Spoločnosť týmto v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj ako „Nariadenie“) a zákonom č.  18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „ZoOÚ“), v rámci spolupráce s Vami spracúva alebo môže v budúcnosti spracúvať Vaše rôzne osobné údaje.

Aké údaje o Vás spracúvame?

V rámci našej hlavnej činnosti sprostredkovateľa finančných služieb o Vás spracúvame rôzne kategórie osobných údajov, na základe ktorých by Vás bolo možné identifikovať. Týmito kategóriami sú:

 • identifikačné a kontaktné údaje (napr. meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, telefón, e-mailová adresa);
 • údaje vzťahujúce sa k predmetu zmluvy (napr. výpis z registra nehnuteľností);
 • údaje potrebné na zistenie Vašich potrieb a požiadaviek (napr. zamestnanie, rodinné pomery, hobby, vykonávané športy);
 • údaje z korešpondencie (napr. požiadavky zaslané prostredníctvom aplikácií),
 • odvodené údaje (napr. osobné číslo, ktoré sme Vám pridelili);
 • údaje z monitoringu (napr. záznam o využívaní online služieb);
 • zvláštnu kategóriu osobných údajov (napr. o zdravotnom stave);
 • ďalšie Vami dobrovoľne poskytnuté údaje pre poskytnutie služby finančného plánovania.

Spoločnosť môže taktiež poskytovať služby a sprostredkovať uzavretie zmlúv i v ďalších oblastiach mimo trhu s finančnými produktmi, v takýchto prípadoch o Vás spracúvame údaje, ktoré sú potrebné pre uzatváranie zmlúv, uplatňovanie našich právnych nárokov a na účely plnenia našich právnych povinností (napr. osobné údaje potrebné na dodržanie požiadaviek podľa AML zákona č. 297/2008 Z. z) alebo na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili.

Na aké účely sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Právne základy spracúvania:

a) Plnenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona
Poskytnutie niektorých osobných údajov stanovujú jednotlivé zákony, ako predpoklad pre poskytnutie služby finančného sprostredkovania. V prípade neposkytnutia údajov, ktoré právne predpisy požadujú, Vám nemusia byť Spoločnosťou poskytnuté želané služby, alebo nebude možné sprostredkovať uzatvorenie zmluvy.

 • zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o finančnom sprostredkovaní“),najmä § 31 a § 35 ukladá Spoločnosti povinnosť spracúvať osobné údaje v súvislosti:
  • so sprostredkovaním a uzatváraním zmlúv, ktorých obsahom sú produkty finančných inštitúcií, alebo služby Spoločnosti;
  • na účely vykonávania finančného sprostredkovania, Vašej identifikácie alebo identifikácie Vášho zástupcu;
  • overovania tejto identifikácie;
  • ochrany a domáhania sa práv Spoločnosti a / alebo Poverenej osoby voči Vám;
  • zdokumentovania činnosti;
  • vykonávania dohľadu;
  • výmeny informácií týkajúcich sa sprostredkovaných finančných služieb medzi Spoločnosťou a Poverenou osobou alebo finančnou inštitúciou, pre ktorú Spoločnosť vykonáva sprostredkovateľskú činnosť a na plnenie úloh a povinností Spoločnosti a / alebo Poverenej osoby podľa Zákona o finančnom sprostredkovaní;
 • zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o cenných papieroch“), najmä § 73a,§ 73f, § 73g a § 75, ukladá Spoločnosti povinnosť spracúvať osobné údaje v súvislosti so sprostredkovaním a uzatváraním zmlúv v sektore kapitálového trhu na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov sprostredkúvaných Vám Spoločnosťou, ďalej na účely Vašej identifikácie a identifikácie Vašich zástupcov, ochrany a domáhania sa práv Spoločnosti voči Vám, zdokumentovania činnosti Spoločnosti, výkonu dohľadu a na plnenie si úloh a povinností Spoločnosti podľa Zákona o cenných papieroch;
 • zákon č. 297/2008 Z.z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „AML Zákon“), ukladá Spoločnosti povinnosť spracúvať osobné údaje na účely zisťovania neobvyklej obchodnej operácie podľa § 10 až § 14 - Spoločnosť je oprávnená získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady bez Vášho súhlasu;
 • Spoločnosť je zo zákona oprávnená s použitím automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov vyhotovovať kópie dokladov totožnosti a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje uvedené v tomto odseku.
 • Spoločnosť spracúva osobné údaje po dobu, ktorú ustanovuje zákon a to najmä:
 • osobné údaje spracúvané na základe Zákona o finančnom sprostredkovaní a evidenciu všetkých písomných podkladov Spoločnosť uchováva po dobu 10 rokov od začiatku platnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby;
 • osobné údaje spracúvané na základe Zákona o cenných papieroch a evidenciu všetkých písomných podkladov Spoločnosť uchováva po dobu 5 rokov od ich získania, na žiadosť Národnej Banky Slovenska až do 7 rokov v súlade so zákonom;
 • osobné údaje spracúvané na základe AML Zákona a písomné doklady získané na základe AML Zákona Spoločnosť uchováva po dobu 5 rokov od skončenia obchodného vzťahu s Vami alebo po dobu 5 rokov od vykonania obchodu.

b) Plnenie zmluvy, t.j. spracúvanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy
Jednotlivé zmluvy s príslušnou finančnou inštitúciou nie je možné pre Vás sprostredkovať bez toho, aby došlo k spracúvaniu Vašich osobných údajov. Spoločnosť spracúva osobné údaje už od okamihu, keď potenciálny klient alebo klient prejaví záujem o sprostredkovanie zmluvy s príslušnou finančnou inštitúciou.

Z titulu plnenia zmluvy a vykonania opatrení na Vašu žiadosť pred uzatvorením zmluvy Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje na účely realizácie zmluvného vzťahu vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácie a v súvislosti s realizovaným zmluvným vzťahom na účely posúdenia Vašich požiadaviek a potrieb, skúseností a znalostí týkajúcich sa finančných služieb, Vašej schopnosti znášať straty a na účely posúdenia Vašich investičných cieľov a odolnosti voči rizikám. V súvislosti s plnením zmluvy sú tiež spracúvané osobné údaje, ktoré sú potrebné na účely Vašej zmluvy s príslušnou finančnou inštitúciou, tieto údaje môžu obsahovať aj údaje o Vašom zdravotnom stave.

V tejto súvislosti sú spracúvané identifikačné a kontaktné údaje (vrátane telefónneho čísla a emailovej adresy), údaje o produktoch a službách, ktoré Vám boli ponúknuté alebo poskytnuté, platobné údaje, údaje o týkajúce sa Vašej ekonomickej identity, finančnej situácie a finančných potrieb, vzdelania, majetkových a rodinných pomerov, zamestnania alebo podnikateľskej činnosti, príjmov. Medzi takéto údaje môže patriť aj sken Vášho občianskeho preukazu.

Spracúvané osobné údaje sa uchovávajú po dobu potrebnú na vykonanie obchodu alebo podobu trvania obchodného vzťahu s Vami a následne po dobu trvania premlčania nárokov z tohto vzťahu vyplývajúcich, ak zákon neustanovuje dlhšiu lehotu.

V prípade, ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy alebo poskytnutiu služby Spoločnosťou, sú osobné údaje v internom systéme spracúvané max. po dobu 12 mesiacov, následne dochádza k ich uchovaniu až do uplynutia doby premlčania všetkých právnych nárokov vyplývajúcich z rokovaní a činností súvisiacich s rokovaním o uzatvorenie zmluvy a / alebo poskytnutie služby, ak iný právny predpis nestanoví dobu dlhšiu.

c) Oprávnené záujmy Spoločnosti
Na právnom základe oprávneného záujmu Spoločnosti alebo tretej strany spracúvame Vaše osobné údaje najmä na nasledovné účely:

 • na účely marketingových aktivít (priameho marketingu). Priamy marketing zahŕňa ponuku služieb potenciálnym klientom (v zmysle zákona o finančnom sprostredkovaní), súčasným klientom alebo bývalým klientom;
 • na účely vnútorných potrieb, ako sú napríklad vnútorné kontroly, vyhodnocovanie rizík, interné administratívne potreby, analytické, či compliance procesy a IT zabezpečenie;
 • na účely evidencie pošty, sťažností alebo reklamácií;
 • na účely rozvoja obchodnej činnosti;
 • na účely vykonania analytických činností, reportovania, rozvoja obchodnej činnosti a zaistenie maximálnej optimalizácie poskytovaných služieb v rámci synergie trhu finančných služieb môžeme odovzdať osobné údaje v rámci skupiny Swiss Life v prípade, že prejavíte záujem o takéto služby;
 • na účely predchádzania budúcim právnym sporom a ochrany práv a právom chránených záujmov Spoločnosti vo vzťahu k Vašej osobe, finančným inštitúciám alebo tretím osobám. Pre tieto účely môže o Vás spoločnosť spracúvať osobné údaje týkajúce sa zdravotných alebo trestných záznamov, avšak iba v prípade, že sú také informácie nevyhnutné pre určenie, výkon alebo obhajobu právneho nároku Spoločnosti;

Z titulu oprávneného záujmu sa Vaše osobné údaje spracúvajú po dobu premlčania nárokov vyplývajúcich z právneho vzťahu ku Vám a k finančnej inštitúcií.

Vo vzťahu k spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu máte právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.

d) Vami udelený výslovný súhlas
V prípade, ak ste nám sprístupnili údaje o Vašom bankovom účte, môžeme na základe Vami výslovne udeleného súhlasu spracúvať údaje týkajúce sa transakcií na Vašich bankových účtoch (účtovné pohyby na Vašich bankových účtoch, zostatky na bankových účtoch a pod.). Na základe údajov o transakciách na Vašich účtoch Vám následne môžeme špecifickejšie zostaviť ponuku pre Vás vhodných produktov a služieb. Váš súhlas je plne dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať. Táto služba je poskytovaná v spolupráci so spoločnosťou finAPI GmbH, so sídlom Adams-Lehmann-Str. 44, 80797 Mníchov, Spolková republika Nemecko. Tieto údaje spracúvame po dobu, kým ste našim klientom, resp. do odvolania Vášho súhlasu.

Spracovanie osobných údajov pri elektronickom podpisovaní dokumentácie

Ak využijete v klientskom portáli Spoločnosti funkcionalitu ePodpis budeme o Vás spracúvať aj údaje uvedené v audit logu pripojenom k zmluvnej dokumentácii, na právnych základoch uvedených v písm. b) a c) prechádzajúceho článku. ePodpis je služba elektronického podpisovania dokumentov dodávaná spoločnosťou SecureLink Services AG so sídlom Haldenstrasse 23, 8306 Brüttisellen, Švajčiarsko (ďalej len „Selise“) vo verzii „jednoduchý elektronický podpis“ a „zdokonalený elektronický podpis“. Zdokonalený elektronický podpis je dodávaný subdodávateľom spoločnosti Selise, s názvom produktu SigningHub, spoločnosť Ascertia Ltd, Surrey Research Park, 40 Occam Road, Guilford, GU2 7YG, Spojené kráľovstvo, s ktorou sú zdieľané nasledovné Vaše osobné údaje: používateľské meno, e-mailová adresa, telefón, podpis a IP adresa.

Aké máte práva pri spracúvaní Vašich osobných údajov?

Pokiaľ ide o Vaše osobné údaje, máte nasledujúce práva:

 • právo na prístup – Spoločnosť môžete požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame. Spoločnosť poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov;
 • právo byť informovaný – máte právo na poskytnutie jasných, transparentných a zrozumiteľných informácií o Vašich právach a o tom, ako používame Vaše osobné údaje. Preto Vám taktiež oznamujeme informácie obsiahnuté v Informačnom memorande. Ak osobné údaje neboli získané priamo od Vás, máte právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú Vaše osobné údaje, prípadne informáciu o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov;
 • právo na opravu – Spoločnosť môžete požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame;
 • právo na výmaz – Spoločnosť môžete požiadať, aby vymazal Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 • odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod na ich spracovanie;
 • vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na takéto ich spracovanie alebo ste vzniesli námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;
 • Vaše osobné údaje boli spracované protiprávne;
 • Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo v práve SR;
 • Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti;
 • právo na obmedzenie spracovania – Spoločnosť môžete požiadať, aby obmedzila spracovanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
  • popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Spoločnosť mohla presnosť osobných údajov overiť;
  • spracúvanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
  • spoločnosť už osobné údaje nepotrebuje na účely spracúvania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
  • vzniesli ste námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia a dokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi;
 • právo na prenositeľnosť údajov – v prípadoch predpokladaných Nariadením máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli Spoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb;
 • právo na odvolanie súhlasu – ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať;
 • právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov u Spoločnosti na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Spoločnosti ako aj námietku aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, ktoré má právne účinky alebo Vás podobne významne ovplyvňuje;
 • právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk.

Ako si môžete uplatniť svoje práva?

Uvedené práva klient môže uplatniť aj formou štruktúrovaného formulára, ktorý je k dispozícii na webstránke Spoločnosti www.swisslifeselect.sk. Formulár nám umožní rýchlejšie spracovať Vašu žiadosť. Aby sme zamedzili neoprávneným osobám prístup k Vašim osobným údajom, sme oprávnení od Vás požadovať dodatočné informácie pre potvrdenie Vašej totožnosti.

Z akých zdrojov tieto informácie pochádzajú?

Vaše osobné údaje spracúvané Spoločnosťou na účely popísané vyššie pochádzajú z nasledujúcich zdrojov:

 • údaje ste nám poskytli Vy, napr. v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo ste nám ich oznámili v priebehu našej spolupráce, najmä vyplnením formulára; alebo počas marketingových akcií a kampaní;
 • údaje sme získali od finančnej inštitúcie, s ktorou spolupracujeme a s ktorou máte zmluvný vzťah;
 • od tretích osôb, ktoré sú oprávnené s Vašimi osobnými údajmi nakladať a odovzdať nám ich;
 • od orgánov verejnej moci;
 • z verejne prístupných zdrojov – verejné evidencie a Vami zverejnené údaje na internete;
 • od spoločnosti finAPI GmbH, so sídlom Adams-Lehmann-Str. 44, 80797 Mníchov, Spolková republika Nemecko.

Prepojenie údajov

Spoločnosť zhromažďuje údaje o Vás v interných systémoch Spoločnosti. Ak uzatvárate ďalšiu zmluvu, tieto informácie budú prepojené s Vašimi ostatnými údajmi, ktoré ste už poskytli predtým. Týmto je zaručená aktuálnosť všetkých dát.

Profilovanie

V rámci povinnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a pre ochranu našich oprávnených záujmov posudzujeme riziká tiež na základe analýz Vašich údajov (tzv. profilovanie), a to i aj pred uzavretím zmluvy (napr. posúdenie, či ste si schopní plniť Vaše budúce zmluvné záväzky). Profilovanie tiež používame na účel vytvorenia ponuky, ktorá najlepšie zodpovedá Vašim potrebám a na účel rozhodnutia, s ponukou akých produktov Vás oslovíme. V rámci týchto analýz však nikdy nedochádza k plne automatizovanému rozhodovaniu, nakoľko do neho vždy vstupuje konkrétna Poverená osoba.

Vaše osobné údaje vždy chránime

Spoločnosť sa pri spracúvaní osobných údajov riadi nasledujúcimi princípmi:

 • všetky osobné údaje zachovávame zákonne, korektne, spravodlivo, transparentne a zodpovedne;
 • spracúvanie je účelovo obmedzené, čo znamená, že spracúvame osobné údaje výhradne na určité, výslovne vyjadrené a legitímne účely, pričom osobné údaje nie sú ďalej spracúvané spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlučiteľný; V záujme minimalizácie údajov spracúvame primerané, relevantné a obmedzené osobné údaje a to v rozsahu nevyhnutnom vo vzťahu k účelu, na ktoré sú osobné údaje spracúvané;
 • spracúvame presné a aktualizované osobné údaje – ak sú osobné údaje nepresné, zabezpečíme ich opravu či výmaz, k čomu môžeme vyžadovať Vašu súčinnosť;
 • uchovávame osobné údaje vo forme umožňujúcej identifikáciu subjektov údajov po dobu dlhšiu, než je nevyhnutné na účely, na ktoré sú uchovávané;
 • chránime Vaše osobné údaje aj vtedy, ak používame externých dodávateľov služieb;
 • zabezpečujeme, aby všetky naše IT systémy a ďalšie úložiská, kde sú uchovávané osobné údaje, boli chránené proti prístupu neoprávnených osôb k informáciám (napr. prostredníctvom firewallu, antivírusové ochrany, prísne požiadavky na heslá, prihlasovanie do systému);
 • ak potrebujeme uskutočniť prenos medzi nami a stranou mimo spoločnosť – napríklad finančnej inštitúcii – uistíme sa, že používame bezpečný spôsob prenosu (napr. šifrovaná emailová komunikácia);
 • vytvárame záložné kópie našich systémov a databáz, aby sa predišlo neočakávanej strate dôležitých informácií, ktoré o Vás spracúvame.

Kto je príjemcom osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytujeme tretím osobám, ktoré sa podieľajú na ich spracúvaní, prípadne im tieto osobné údaje môžu byť poskytnuté z iného dôvodu, v súlade s právnymi predpismi. Ak nie sú osobné údaje poskytnuté na základe oprávnenia vyplývajúceho z právnych predpisov, Spoločnosť vždy pred takýmto poskytnutím osobných údajov tretej strane uzatvorí s touto osobou písomnú zmluvu upravujúcu spracúvanie osobných údajov. Aktuálny zoznam príjemcov nájdete na našej internetovej stránke www.swisslifeselect.sk.

Odovzdanie nevyžadujúce súhlas

 • osobné údaje spracúvané na základe Zákona o finančnom sprostredkovaní Spoločnosť sprístupňuje a poskytuje finančným inštitúciám (zoznam partnerských finančných inštitúcií na www.swisslifeselect.sk), iným osobám a orgánom iba v prípadoch a v rozsahu podľa Zákona o finančnom sprostredkovaní a Národnej banke Slovenska na účely výkonu dohľadu;
 • osobné údaje spracúvané na základe Zákona o cenných papieroch Spoločnosť sprístupňuje a poskytuje iným osobám a orgánom iba v prípadoch a v rozsahu podľa Zákona o cenných papieroch a Národnej banke Slovenska na účely výkonu dohľadu;
 • iným subjektom v prípadoch, ak poskytnutie Vašich údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. NBS, súdom, Polícií SR a pod.);
 • externým dodávateľom (napr. spoločnosti poskytujúce poštovné služby a tlačiarne, dodávatelia informačných technológií a systémov, spoločnosti poskytujúce právne dokumenty, právni poradcovia a ďalšie osoby, ktoré sa podieľajú na poskytovaní našich služieb), avšak iba v nevyhnutnom rozsahu pre poskytnutie danej služby;
 • spoločnostiam v rámci skupiny Swiss Life;
 • ďalším subjektom v súlade s oprávnenými záujmami Spoločnosti (napr. notári);
 • subjektom, ktoré sú v pozícií sprostredkovateľa osobných údajov alebo ďalšieho sprostredkovateľa pre Spoločnosť;
 • príslušnému prevádzkovateľovi pri uplatnení Vášho práva na prenositeľnosť osobných údajov.

Odovzdanie na základe súhlasu

Na základe Vášho súhlasu môžeme Vaše osobné údaje odovzdať aj iným subjektom.

Odovzdanie do zahraničia

Vaše osobné údaje sú spracúvané na území Slovenskej republiky a v rámci umiestnenia serverov tiež na území ďalších štátov Európskej únie, vo Švajčiarsku a vo Veľkej Británii. Obe tieto tretie krajiny zaisťujú zodpovedajúci stupeň ochrany, takže nie sú vyžadované žiadne dodatočné opatrenia.

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa

Spoločnosť môžete v súvislosti s ochranou osobných údajov kontaktovať na emailovej adrese oou@swisslifeselect.sk, alebo poštou na adrese: Swiss Life Select Slovensko, a.s., Mlynské Nivy 49/II. 16920, Bratislava 821 09.

Spoločnosť ako sprostredkovateľ

V prípade niektorých činností Spoločnosť pri spracúvaní Vašich osobných údajov vystupuje zároveň aj ako sprostredkovateľ, nakoľko spracúva osobné údaje pre finančné inštitúcie – prevádzkovateľov, ktorých produkty Vám sprostredkúvame. Ide najmä o finančné inštitúcie, ktorých detailný zoznam nájdete na našej internetovej stránke www.swisslifeselect.sk:

 • banky;
 • poisťovne a zaisťovne;
 • obchodníci s cennými papiermi a správcovské spoločnosti;
 • stavebné sporiteľne;
 • dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti;
 • nebankové spoločnosti.

Vaše osobné údaje v pozícii sprostredkovateľa spracúvame na tieto účely, určené finančnou inštitúciou, alebo príslušnými právnymi predpismi:

 • sprostredkovanie záväzkového vzťahu medzi Vami a príslušnou finančnou inštitúciou (prevádzkovateľom),
 • uzavretie, ukončenie, alebo zmena tohto záväzkového vzťahu,
 • vykonávanie činností pri starostlivosti o Váš záväzkový vzťah s príslušnou finančnou inštitúciou,
 • zdokumentovanie činnosti finančnej inštitúcie – prevádzkovateľa,
 • výkonu dohľadu nad finančnou inštitúciou – prevádzkovateľom a nad jej činnosťami v zmysle príslušnej právnej úpravy,
 • iné účely, ktoré môžu byť uvedené v sprostredkúvanej zmluve medzi Vami a finančnou spoločnosťou alebo v dokumentoch upravujúcich predzmluvné vzťahy.

Rozsah a zoznam spracúvaných osobných údajov vyplýva z konkrétneho zmluvného / predzmluvného vzťahu alebo je určený všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Spoločnosť v mene príslušnej finančnej inštitúcie získava Vaše osobné údaje priamo od Vás, tretích osôb (napr. zákonný zástupca, splnomocnená osoba, orgány verejnej moci,...) alebo priamo od príslušnej finančnej inštitúcie (prevádzkovateľa).

Spoločnosť ako sprostredkovateľ uchováva Vaše osobné údaje po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi a v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve uzatvorenej medzi Spoločnosťou a konkrétnou finančnou inštitúciou – prevádzkovateľom. Poskytovanie, sprístupňovanie, zverejňovanie, cezhraničný prenos osobných údajov, automatizované rozhodovanie a profilovanie a ďalšie podmienky spracúvania osobných údajov určuje vždy konkrétna finančná inštitúcia – prevádzkovateľ. Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú rovnaké, ako pri osobných údajoch, ktoré Spoločnosť spracúva ako prevádzkovateľ.

Serious business man working on documents looking concentrated with briefcase and phone on the table

PDF verzia Informačného memoranda pre klienta

Ak by ste z akéhokoľvek dôvodu potrebovali toto informačné memorandum v PDF verzii, zobraziť a stiahnuť si ho môžete v tejto sekcii.