Slovenské banky poskytli objem úverov na bývanie s magickou hranicou až 32 miliárd eur. „Finančné domy chcú pritiahnuť klienta zvýhodnenými úrokovými sadzbami a zaujať ho rôznymi benefitmi až do konca kalendárneho roku,“ hovorí Zuzana Šimonová, úverová analytička Swiss Life Select.

Aj napriek prísnejším opatreniam zo strany regulátora a súčasnej pandemickej situácii sú úrokové sadzby na historických minimách a pohybujú sa už od 0,39 % p. a. Na Slovensku objem poskytnutých úverov na bývanie v priebehu tretieho štvrťroku dosiahol magickú hranicu 32 miliárd eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 9,14 %. Najvyšší podiel 26,25 % na objeme poskytnutých úveroch dosiahla Slovenská sporiteľňa, nasleduje VÚB banka s podielom 22,32 %, Tatra banka s podielom 13,91 % a ČSOB banka s podie-lom 12,32 %. Na úveroch stavebného sporenia najvyšší podiel 82,41 % dosiahla Prvá stavebná sporiteľňa.

Banky o klientov bojujú
Konečná úroková sadzba je ovplyvnená typom úveru a rozhodujúca je aj výška LTV (Loan to value). Závisí aj od ďalších služieb, ktoré si klient v danej banke zvolí, ako je bežný účet a jeho aktívne využívanie, poistenie úveru, poistenie nehnuteľnosti či sporenie. „Keďže konkurencia je veľká, banky sa snažia získať klientov, a preto v rámci svojich kampaní minimálne do konca kalendárneho roka ponúkajú k úverom rôzne benefity, ktorými ich chcú zaujať,“ vysvetľuje Zuzana Šimonová, úverová analytička Swiss Life Select.

Úspora funguje ako magnet
V súčasnosti je pre klientov najsilnejšou motiváciou úspora. V prípade predčasného splatenia skôr poskytnutého úveru niektoré banky preplatia poplatok za predčasné splatenie vo výške 1 %. „Úspora finančných prostriedkov je pre klienta ako magnet a nech je v akejkoľvek podobe, či úspora na poplatku za poskytnutie úveru, alebo preplatenie poplatku za znalecký posudok. Tiež je pre klienta motiváciou aj jednoduchší spôsob dokladovania či už príjmov, alebo účelu úveru, čo šetrí jeho čas,“ tvrdí Zuzana Šimonová.

 

Simonova_0284
Banky v rámci svojich kampaní minimálne do konca kalendárneho roka ponúkajú k úverom rôzne benefity, ktorými chcú klientov zaujať.

Čo by ste mali vedieť o RPMN?
RPMN je ročná percentuálna miera nákladov a pre klientov je to najdôležitejší parameter, ktorý vyjadruje konečnú cenu úveru pri jeho poskytnutí. Sú to celkové náklady úveru, ktoré by mal dlžník zaplatiť za požičanú sumu. Vyjadruje celkovú úrokovú mieru úveru alebo pôžičky, zohľadňuje nielen úrok, ale aj ostatné poplatky súvisiace s úverom.

Čo by ste mali vedieť o poplatkoch, ktoré súvisia s úverom?
Prvý poplatok, ktorý si banka zaúčtuje, je poplatok za poskytnutie úveru, resp. spracovanie úveru. „Klient si môže zvoliť, či tento poplatok banke zaplatí osobitne, alebo využije možnosť započítať poplatok do výšky úveru. V danom prípade sa o túto čiastku úver navýši a rozpočíta sa do ostatných splátok k úveru. V prípade, ak sa klient rozhodne úver predčasne splatiť, banka môže pri jeho vyčíslení započítať do celkových nákladov aj alikvotnú časť poplatku za poskytnutie úveru,“ tvrdí úverová analytička . Ďalšie poplatky, ktoré súvisia s úverom, sú poplatky za vedenie účtu, za prípadné poistenie úveru, za poistenie nehnuteľnosti, poplatky súvisiace s katastrálnym úradom, poplatok za spracovanie znaleckého posudku.
Budúcimi poplatkami sú aj poplatky za zmenu zmluvných podmienok, ktoré vyžadujú vypracovanie dodatku k úverovej zmluve. Budúcim poplatkom môže byť aj mimoriadna splátka úveru, resp. jeho predčasné splatenie mimo fixácie, teda doby viazanosti úrokovej sadzby.

Kedy sa vám môže úver predražiť?
Nehnuteľnosť, ktorá je predmetom záložného práva musí byť poistená minimálne vo výške úveru a zároveň poistná zmluva musí byť vinkulovaná v prospech banky, pre prípad poistnej udalosti. „Nehnuteľnosť však musí byť poistená po celú dobu trvania úverového vzťahu, za nedodržanie si banka môže uplatniť sankčnú pokutu,“ upozorňuje úverová analytička. „Zároveň chcem upozorniť na odkladacie podmienky, ktoré sú zapracované v úverovej zmluve. Po vyčerpaní úveru klienti často pozabudnú na tieto podmienky a v prípade nedodržania termínu dodania dokladov, ako je napr. právoplatné kolaudačné rozhodnutie, alebo ďalšie doklady v zmysle úverovej zmluvy, sú bankové inštitúcie oprávnené uplatniť si zmluvnú pokutu navýšením úrokovej sadzby, čím sa klientovi úver predraží,“ dodáva Zuzana Šimonová.

Chcem vedieť, ako môžem na hypotéke ušetriť