Termín ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov, resp. podania riadneho daňového priznania sa blíži. Ak spĺňate nárok na daňový bonus na zaplatené úroky z úveru na bývanie a ešte nemáte potvrdenie z banky, mali by ste sa poponáhľať.

Nárok na uplatnenie daňového bonusu si musí klient sledovať sám. Ak si daňové priznanie riešite vo vlastnej réžii, nezabudnite si uplatniť daňový bonus, ak naň máte nárok. Ak vám ročné zúčtovanie preddavkov na daň spracováva zamestnávateľ, mali by ste mu najneskôr do 15. februára predložiť Potvrdenie o zaplatených úrokoch.

Niektoré banky je potrebné o potvrdenie požiadať

Potvrdenie pre účely uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky je banka povinná na požiadanie vydať a doručiť v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti. Preto, ak ste banku o potvrdenie ešte nepožiadali, mali by ste tak urobiť čím skôr. Na jeho doručenie zamestnávateľovi máte totiž už len niekoľko dní. Ak to nestihnete a budete si chcieť uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky, budete si musieť daňové priznanie urobiť sami.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu môžete o potvrdenie požiadať aj elektronicky. Potom ho nájdete vo svojom internet bankingu. Ak ho nepoužívate, banka vám potvrdenie môže poslať na korešpondenčnú adresu, ktorú v žiadosti uvediete. Niektoré banky doručujú potvrdenie všetkým klientom, ktorí spĺňali podmienku veku najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov ku dňu podania žiadosti a zároveň úver slúžil na financovanie bývania (bytu alebo rodinného domu). No finančný dom už nesleduje, či klient spĺňal podmienku výšky príjmu pri uzatváraní zmluvy - to je na zodpovednosti dlžníka.

Junger Mann

Ako si môžete uplatniť daňový bonus?

  • pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov, ktoré vykonáva zamestnávateľ - požiadať je potrebné do 15. 2. 2021
  • pri podaní riadneho daňového priznania v termíne do 31. 3. 2021
  • pri odloženom daňovom priznaní v termíne do 30. 6. 2021
  • pri opravnom daňovom priznaní, ak si dodatočne uplatňujete nárok na daňový bonus na zaplatené úroky k úveru
     

Rozhodujúca je výška príjmu v čase podpisu úverovej zmluvy

Okrem veku klienta a účelu úveru je pri vzniku nároku na daňový bonus dôležitá aj výška priemerného mesačného príjmu. Ak klient zmluvu o úvere uzatváral v roku 2020, nárok na daňový bonus mu vznikol, ak jeho priemerný mesačný príjem za rok 2019 nepresiahol 1 419,60 eur v hrubom. To je hranica určená ako 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve zverejnej Štatistickým úradom SR. Pritom priemerná mzda žiadateľa sa voči priemernej mzde v hospodárstve vždy porovnáva za rok, ktorý predchádza roku, v ktorom klient podpisoval zmluvu o úvere na bývanie. Preto sa pri zmluve podpísanej v roku 2020 sleduje rok 2019.

Ak je dlžníkov úveru viac, musí podmienky veku a príjmu splniť každý z nich. Spoludlžník však na uplatenie daňového bonusu na zaplatené úroky nemá nárok. Podmienku príjmu musia všetci dlžníci spĺňať len pri podpise zmluvy. V rokoch jeho uplatňovania sa ďalej neskúma. 

Nárok aj na alikvotnú časť zaplatených úrokov

Maximálna výška daňového bonusu je ohraničená polovicou zaplatených úrokov a sumou 400 eur ročne. Ak sa váš úver začal úročiť až v priebehu roka, máte pre príslušné zdaňovacie obdobie nárok len na pomernú časť daňového bonusu na zaplatené úroky, ktorá sa počíta od mesiaca, v ktorom sa pôžička začala úročiť. Napríklad, ak vám banka začala na hypotéke počítať úroky v novembri 2020, môžete si daňový základ znížiť maximálne o 66,67 € (limit 400 € deleno 12 mesiacov krát 2 mesiace, zaokrúhlené na eurocenty nahor). Rovnaký postup výpočtu je aj v roku, keď uplynie päťročná lehota na uplatnenie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky.

Zložité? Radi vám to vysvetlíme jednoduchšie

Dohodnite si bezplatné stretnutie a zistite aké benefity získate, ak zveríte svoje peniaze profesionálom. Pomáhame ľuďom žiť život podľa vlastných predstáv, tak v súkromnom ako aj pracovnom živote.

Pozor na refinancovanie

Ak vás konkurenčná banka osloví s ponukou refinancovania existujúceho úveru, mali by ste predčasné splatenie dôkladnejšie zvážiť, ak si uplatňujete daňový bonus na zaplatené úroky. Nárok na daňový bonus vám totiž splatením úveru inou bankou automaticky zaniká. Môžete si ho za dané zdaňovacie obdobie uplatniť, ale len do termínu predčasného splatenia. Preto aj v tomto prípade sa oplatí poradiť s nezávislými odborníkmi.